"DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer
Onderzoeksgroep Milieu- en RuimtebeheerOnderzoeksgroep  MILIEU-  EN  RUIMTEBEHEER

Management van DBT en IBS

Het welslagen van (cluster)acties op duurzame bedrijventerreinen is gegrond op de juridische verankering en op de technische en ruimtelijke mogelijkheden naast de economische randvoorwaarde. Wil een initiatief kans op slagen hebben, dan dient het voorafgaandelijk minstens onderzocht vanuit deze vier vermelde invalshoeken.

MRB Het juridisch kader dient bepaald.
De realiteit leert immers dat initiatieven tot samenwerking tussen naburige bedrijven in een industriële zone, hoewel met beduidend positief totaaleffect, uiteindelijk vaak stranden. De oorzaak ligt veelal bij een gebrek aan juridische draagkracht die de bedrijven zekerheid en duidelijkheid verschaft inzake financiële input, inzet van mensen en middelen en de duiding van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die het samenwerkingsvoorstel concretiseren.

MRB De economische meerwaarde dient geduid.
Bedrijven zullen slechts vrijwillig deelnemen aan clusteracties indien een gunstig resultaat mag verwacht worden, kort verwoord als potentiële win-win-situaties. Voorbeelden zijn directe baten op korte termijn, een betere competitieve positie op middellange termijn en een duurzame relatie met de stakeholders, inclusief de overheid, op langere termijn.

MRB De ruimtelijke randvoorwaarden dienen getoetst.
Terreinbeheer wordt in zijn meest concrete vorm vertaald als een efficiënte aanwending van de beschikbare ruimte. Zowel op regionaal niveau als wat betreft de gebruiksruimte op een bedrijventerrein is oog voor de alternatie van bouw- en groenzones, voor ketenbeheer, duurzame mobiliteit, etc. minstens aan de orde.

MRB De technische haalbaarheid dient reëel te zijn.
De techn(olog)ische onderbouwing van een clusterconcept wordt als toetsingscriterium bij uitstek beschouwd voor deelname aan een gezamenlijk project.

Ontegenzeglijk speelt elk van deze invalshoeken dus een wezenlijke rol bij de aanpak en de implementatie van clusterinitiatieven met een preventief of proactief doel.

Groeiboeken Duurzame BedrijvenTerreinen

De onderzoeksgroep heeft deze multidisciplinaire aanpak onderzocht en gepubliceerd onder de vorm van een reeks Groeiboeken. De serie Groeiboeken Duurzame BedrijvenTerreinen (DBT) omvat 9 boeken. Enerzijds wordt de problematiek belicht vanuit de vier hogervermelde wetenschappelijke invalshoeken van collectief ondernemen, anderzijds bevat de reeks vijf praktijkboeken die deze principes implementeren op Vlaamse bedrijventerreinen.

De uitgifte van de Groeiboeken werd uitbesteed aan Uitgeverij Vanden Broele. Het bestellen van de reeks kan via de website.

Managers ideeënlijst

pdf bestand Hier kan u ideeën omtrent mogelijke acties op uw bedrijventerrein opdoen.

MRB