"DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer
Onderzoeksgroep Milieu- en RuimtebeheerOnderzoeksgroep  MILIEU-  EN  RUIMTEBEHEER

Juridische structuur - Bedrijvencluster

Tot begin 2004 liep het project: 'Juridische structuur - Bedrijvencluster' binnen het Europees programmakader 'Over de grens, van mens tot mens' (Euregio Scheldemond). Dit project onderzocht of en hoe een juridische structuur de samenwerking tussen bedrijven op een industrieterrein kan verankeren.

Het Belgisch-Nederlands project had tot doel een draaiboek te ontwikkelen voor de oprichting van een organisatiestructuur op industrieterreinen die samenwerking tussen bedrijven regelt en stimuleert op milieu-, welzijns-, ruimtelijk en aanverwant vlak met oog voor de relevante wetgeving in België (Vlaanderen) en Nederland. Het project had als ruimere doelstelling om beleidsvoorbereidend te zijn en ondersteunend voor analoge terreinontwikkelingsinitiatieven.

De projectpartnerschappen weerspiegelen de binnen- en buitenlandse interesse voor deze juridische benadering van de duurzame bedrijventerreinenproblematiek: naast 50% Europese steun zijn zowel de steden Gent en Terneuzen als de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland cofinancier. De GOM Oost-Vlaanderen coördineert het project. De campus Ardoyen, het Technologiepark 1 Zwijnaarde dat het wetenschapspark van de UGent huisvest, en BPT, het Business Park Terneuzen, fungeren als pilootlocaties.

In voornoemd draaiboek worden juridische modellen voor een consortium van bedrijven voorgesteld; de oplijsting van verschillende samenwerkingsvormen en -gradaties biedt een leidraad voor bedrijven inzake overeenkomsten en verbintenissen naargelang de thematiek waarrond samenwerking zich opdringt en de knelpunten hieraan gerelateerd (bv. aansprakelijkheid). Het draaiboek biedt een stapsgewijze zoektocht naar de meest aangewezen juridische vorm om als beheerstructuur voor een bedrijventerrein te fungeren.

De interbedrijfssamenwerking beoogt de realisatie van onder meer:

  • duurzame bedrijfsprocessen, bv. gezamenlijke zuivering van afvalwater, hergebruik van afvalstoffen binnen het bedrijfsterrein, uitwerking van ketenbeheer;
  • duurzame inrichting van terreinen bv. intensivering van ruimtegebruik door strikte terreininvulling, collectieve voorzieningen zoals een bedrijfsrestaurant, een waterzuiveringsinstallatie; gemeenschappelijke parkeerplaatsen,...;
  • duurzaam facilitair en/of utilitair beheer, bv. collectieve beveiliging.

De uitwerking van het Interreg IIIA-project kan als theoretische basis beschouwd worden voor een verdere praktische uitwerking van duurzame samenwerking tussen bedrijven in eenzelfde industriezone, zowel inzake parkbeheer als wat betreft feitelijke uitvoering van coöperatieve acties.

MRB