"DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer
Onderzoeksgroep Milieu- en RuimtebeheerOnderzoeksgroep  MILIEU-  EN  RUIMTEBEHEER

Financieringskanalen van interbedrijfssamenwerking

De vele economische voordelen verbonden aan interbedrijfssamenwerking maken duidelijk dat ondernemingen er belang bij hebben om bepaalde activiteiten te clusteren. Om een maximaal economisch rendement te halen is er echter nood aan een integraal beheer van de bedrijvencluster, veelal parkmanagement genaamd. Parkmanagement wordt gefinancierd door een combinatie van publieke en private middelen.

Publieke middelen worden aangereikt via subsidies en andere steunmaatregelen, doch kunnen ook afkomstig zijn van gemeentes of provincies die bepaalde budgetten overhevelen naar de parkmanagementorganisatie in ruil voor het opnemen van openbare werken zoals het beheer van grijs en groen.

Aangezien ondernemingen baat hebben bij een kwalitatieve inrichting van het bedrijventerrein, zullen deelnemende bedrijven een bijdrage betalen aan het collectief onder vorm van outsourcing van opdrachten die kostenefficiënter gemeenschappelijk worden aangepakt. Het kan bijvoorbeeld gaan om een periodieke bijdrage volgens een welbepaalde verdeelsleutel of bedrijven kunnen een bijdrage leveren op basis van het gebruik van een collectieve voorziening.

Een andere mogelijke private inkomstenbron voor de parkmanagementorganisatie is de financiering via raam- en mantelcontracten. Wanneer bepaalde diensten en producten door bedrijven gezamenlijk ingekocht worden is er sprake van inkomsten voor het parkmanagement. Deze inkomsten kunnen de vorm aannemen van een commissie of een marge op de inkoopkorting, maar het is ook mogelijk om de volledige korting te laten terugvloeien naar de bedrijven en hen in ruil een aanvullende contributie per activiteit te laten betalen. Andere vormen van private bijdragen zijn sponsoring en ondersteuning in de vorm van manuren.

Voldoende financiering is een belangrijke randvoorwaarde om bedrijventerreinmanagement succesvol uit te bouwen. Toch mag geldgewin niet de belangrijkste drijfveer voor samenwerking zijn; de verbeterde kwaliteit van het terrein -in tijd en ruimte- blijft de prioritaire doelstelling van verduurzamingsprojecten. Het besef hiervan mag ongetwijfeld leiden tot financiële engagementen voor collectief ondernemen.

MRB